پرداخت هزینه پلاتین توسط تامین اجتماعی

حسن احمدی : برای عمل مهره کمر برای پلاتین تا چه سقفی تامین اجتماعی کمک می کند . می خواهم در بیمارستان دولتی عمل کنم . دکتر گفته باید پلاتین و ... بخری ! حدود 6 ملیون تومان می شود . چقدرش را تامین اجتماعی خواهد داد ؟ تامین اجتماعی هزینه پلاتین را با تعرفه دولتی پرداخت می کند که بسیار کمتر از رقمی است که شما پرداخت می کنید. البته هزینه عمل را تا حدود 90 درصد پرداخت می کند .


جدیدتر قدیمی تر