دیه شکستگی ساق پا

 پرهام : پسر هشت ساله ام در اثر تصادف ، استخوان درشت نی ساق پایش شکسته است .دیه بهش تعلق می گیرد ؟ اگر بله چقدر ؟  8 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان .

جدیدتر قدیمی تر