حق کموتراپی پرستاران

 پوریوسف : یک پرستار در بخش هماتولوژی بیمارستان خصوصی با دو سال سابقه کار در بخش دیگر هستم و قرارداد قانون کار دارم . سوالم این است که کارفرما حقوق ثابت باید چقدر پرداخت کند و چه مزایای دیگری را باید پرداخت کند و آیا حق کموتراپی (کار با دارو  و شیمی درمانی) پرداختش الزامی است ؟ کارفرما باید قانون بهره وری نظام سلامت را اجرا نماید . کموتراپی هم حق ویژه خود را دارد .جدیدتر قدیمی تر