بازپس گیری سفته از کارفرما

 حمید شیری : با سلام ! در شرکتی بنده مشغول به نگهبانی شدم و به من اعلام کردند بعد از یک هقته مورد قبول واقع شدی ! خونت را بیار در همین اتاق سرایداری که همین امر شد . بعد از گذشت یک هفته صاحبکار دبه کرد که شما روزها درنگهبانی دراختیارم هستی !

 هرکاری گفتم بایدبکنی که به ناچار قبول کردم . بعد از یک ماه گفتم قرارداد بنویسیم ، می گویند خانه را خالی کن باید بروی ! با ۱۱۰می اندازیمت بیرون ! حقوق من را هم نمی دهند . سفته صدم پیش آنها دارم که ضامن داده به آنها ! قرارداد ننوشتند با بنده ! چکار باید بکنم  ؟  تا تسویه نکردید نروید . 110 هم نمی تواند شما را بیرون بیندازد . هم سفته تان را بگیرید و هم حقوق یک ماه تان را ! چون مسکن در قرارداد نیست در هر صورت باید خالی کنید .

نظرات