درخواست ازکارافتادگی در بیمه روستاییان و عشایر

 سلام! مشاوره خواستم راجع به بیمه؟ بابام ۸۳ سال سن دارد  و ۱۰سال بیمه روستایی و چند بار آنژیو قلب کرده است. باید چکار کنم که بازنشستگی بگیره؟

تنها راهی که دارید این است که درخواست از کار افتادگی بدهید تا پرونده ایشان در کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی بررسی شود. اگر ایشان بیش از ۶۶ درصد از کار افتادگی بگیرد، صندوق بیمه روستاییان و عشایر به ایشان مستمری از کار افتادگی که معادل مستمری بازنشستگی می‌باشد پرداخت می‌نماید.


جدیدتر قدیمی تر