درخواست ازکارافتادگی به علت تعویض مفصل هر دو پا

 میخواستم برا ی کار افتادگی به خاطر تعویض مفصل هر دو پا ازتون مشاوره بگیرم ممنون؟

سوالتان را بفرمایید؟ معمولاً بابت تعویض هر دو پا از کار افتادگی کلی شامل می‌شود. البته بستگی به سابقه بیمه و نوع بیمه پردازیتان هم دارد. بهتر است وکیل  بگیرید. همچنین بهتر است بیشتر توضیح دهید تا بتوانم بیشتر راهنمایی کنم.


جدیدتر قدیمی تر