دیه شکستگی ستون مهره ها

 کیکانی : ببخشید دیه شکستگی زائده عرضی مهره ۲ و ۳ چقدر می شود ؟  10 درصد دیه دارد معادل 27 میلیون تومان

نظرات