درخواست ازکارافتادگی به تامین اجتماعی

 داود بهزادی : سلام ! بنده مشکل جسمی داشتم .الان خیلی بیشتر شده است . ممنونم سر پا بایستم به من از کار افتادگی تعلق می گیرد ؟ الان هم بیمه بیکاری می گیرم ؟ سوال شما را متوجه نشدم چون باید میزان بیماری تان را بدانم . منظور از سر پا ایستادنتان را نفهمیدم . با مشکل معمولی نمی توانید ازکارافتاده شوید .

نظرات