مقصر تصادف از عقب

 سعید اصغری : سلام من تصادف کردم ! یکی کشید سمت من و من هم گرفتم بغل تا بهش نخورم ولی از پشت زدند به گوشه چراغ راهنمایی من ؟ آیا من مقصرم یا او ؟ اگر از پشت زده باشند مقصر ایشان هستند .

نظرات