دریافت مفاصا حساب تامین اجتماعی

 نازنین :

1.     چگونگی دریافت مفاصاحساب جهت پیمانهای عمرانی ؟

2.      سقف قرارداد بیمه چند درصد پیمان می باشد ؟

پاسخ به سوالات فوق به شرح زیر است :

1.     چگونگی دریافت که بسیار ساده است . شما باید به تمامین اجتماعی مراجعه کنید و این سازمان طبق بخشنامه 14 فنی و درآمد خود حق بیمه مقطوع شما را محاسبه کرده و شما پس از پرداخت آن مفاصا حساب می گیرید . این کار در چند مرحله هم می تواند اتفاق بیفتد . 

2.     البته دقیق متوجه نشدم . اگر منظورتان حق بیمه مقطوع باشد . نهایتا 16.7 درصد قرارداد ، میزان حق بیمه است .

نظرات