آیا متناسب سازی حقوق مشمول ازکارافتادگان تامین اجتماعی می شود؟

 با سلام! اینجانب کمیسیون پزشکی  تامین اجتماعی ازکارافتادگی مرا تایید کرد با حقوق ۱۴ سابقه. آیا من  مشمول متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی  میشوم؟ البته اگر  قانون اجرا شود؟ آخه نوشته شده در قانون حقوق بگیران غیر حداقل بگیر شامل متناسب سازی میشوند؟ 

متناسب سازی به این معنا که مطابق با تورم حقوق تان افزایش می یابد و مبلغی نیز جدا از آن به حقوقشان اضافه می شود.  اما اگر منظورتان این است که متناسب با شاغلان حقوق تان افزایش یابد چون 25 سال به بالا سابقه ندارید مشمول نمی شوید.


جدیدتر قدیمی تر