آیا درخواست اعسار مجدد امکانپذیر است؟

 سلام.در پرونده ضرب و جرح عمدی که سه سال از آن میگذرد محکوم علیه درخواست اعسار می دهد و در دادگاه شعبه ۱۰۲کیفری قرار رد اعسار دادگاه حکم می زند و مهلت ۲۰ روزه در تجدید نظر استان می دهد و شخص محکوم در مهلت بیست روزه هم اقدامی و اعتراضی در استان نمی کند و نمی زند.الان باز درخواست اعسار مجدد زده آیا میشود؟

طبق قانون درخواست اعسار مجدد امکان‌پذیر است و هر فرد می‌تواند بارها درخواست اعسار دهد. با توجه به رد شدن درخواست اعسار در دفعه قبل اگر شرایط مالی نامبرده ضعیف تر شده باشد می تواند مجددا درخواست اعسار نماید.


جدیدتر قدیمی تر