آیا به کار در شرکت لبنیات سختی کار تعلق می گیرد؟

 سلام! آیا کار در شرکت لبنیات سالن تولید سختی کار می باشد؟

بله. در بیشتر مواقع سختی کار تعلق می گیرد. البته عنوان شغلی تان در لیست بیمه نباید کارگر ساده باشد. اگر کارگر ساده در لیست بیمه رد شود طبق قانون جدید دیگر تامین اجتماعی به هیچ وجه سختی کار را قبول نمی کند.


نظرات