افزودن افراد تبعی به بیمه روستایی

 سلام علیکم! بنده سید ناصر موسوی هستم از روستای عکسه سفلی داری پنج فرزند چهار دختر ويک پسر. بیمه روستایی دارم. سالانه واريز میکنم باسابقه ۸ساله توی سابقم فقط دو فرزند دخترو پسر بزرگم اومده اند. پس اون سه تا چی سه دختر ۹ساله ۱۵ ساله و۱۷ساله تو سابقه نیستند. لطفا راهنمایی کنید ۶۸سال دارم؟ 

به کارگزاری بیمه روستایی مراجعه کنید . آنها را اضافه می کنند.


نظرات