آیا حادثه به علت مصرف موارد مخدر مورد تایید بیمه است؟

 با سلام! آیا کسی که در حین کار شیشه مصرف کند و دچار حادثه شود بیمه به آن تعلق می گیرد ؟ 

بله بیمه تعلق میگیرد . اگر منظورتان این که غرامت از کار افتادگی تعلق می گیرد بله مشکلی ندارد.


جدیدتر قدیمی تر