کدام سابقه های بیمه برای بیمه بیکاری محاسبه می شود؟

 با درود! 18سال بیمه + 2سال خرید خدمت سربازی . جمعا 20 سال بیمه دارم . اگر خواسته باشم از بیمه بیکاری استفاده کنم 20 سال حساب میشه؟ یا خرید خدمت جزو بیمه جهت استفاده از بیمه بیکاری به حساب نمی آید؟ قبلاً از توضیحاتی که می فرمائید سپاسگزارم؟

نه! خرید خدمت جزء سابقه بیمه برای محاسبه بیمه بیکاری حساب نمی شود. بیمه های خویش فرما مانند بیمه اختیاری هم حساب نمیشه؟! تنها بیمه های اجباری یعنی بیمه هایی که کارفرما حق بیمه پرداخت کرده است برای محاسبه بیمه بیکاری محاسبه می شود.


جدیدتر قدیمی تر