سهم حق بیمه کارگران خیاطی

 با سلام! شبتون بخیر! من بیمه کارگاه خیاطی شدم ماه اول است. خواستم ببینم حق بیمه که با کارگر است چه قدر است باید پرداختم ممنون اگر راهنماییم کنید؟

هفت درصد حقوق تان را باید به عنوان حق بیمه پرداخت کنید و ۲۳ درصد حقوق شما باید توسط کارفرمایان پرداخت شود که مجموعه این دو ۳۰ درصد حقوق شما می شود.


جدیدتر قدیمی تر