آیا به کارگران ساختمانی مشاغل سخت و زیان آور تعلق می گیرد؟

 من بیمه کارگران ساختمانی به عنوان جوشکار گاز هستم.  حدودا ۱۳ ساله که کارگرها رو بیمه کردند. منم بیمه رد کردم چون مکان ما ثابت نیست هر روز را یکجا کار کردیم. بیشتر خانه ها بوده است. خوب میخواهم اینو بدونم امید داشته باشم که شرایط سخت و زیان آور تعلق میگیره یا نه؟ اگر خواسته باشم جواب قطعی بگیرم آیا بیمه جوابگو هست بگه یا جای خاصی باید بپرسم؟

کلا به شما مشاغل سخت و زیان آور تعلق نمی گیرد. چون شما بیمه کارگران ساختمانی هستید. برای اینکه بتوانید بیمه مشاغل سخت و زیان آور داشته باشید باید کارفرمایی داشته باشید که حق بیمه را برای شما پرداخت کند. شما خودتان حق بیمه را به عنوان حق بیمه یارانه‌ای کارگران ساختمانی پرداخت میکنید و به این گونه پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی سختی کار تعلق نمی گیرد.


جدیدتر قدیمی تر