مقصر تصادف از پشت

 با سلام! زنده و پاینده باشید. من کنار خیابان ماشینمو پارک کردم. داشتم پیاده میشدم ماشینی ازپشت آمد زد درب راننده رو تخریب کرد و  رفت. مقصر کی هست؟

کسی که از پشت به خودروی شما تصادف کند مقصر است. اگر دوربین ثبت کرده است می توانید از ایشان شکایت کنید و پیگیری کنید تا خسارت بگیرید.


جدیدتر قدیمی تر