شکایت بابت دریافت دیه از کارفرما

 با سلام ! ببخشید یک بنده خدا تو شرکت کار میکنه و یک بند انگشت وسطی قطع میشه! اون دستگاه هم بیمه نبوده ولی طرف خودش بیمه تامین اجتماعی است. آیا باید از کارفرما شکایت بکند تا دیه اش را بگیرد! اون موقع دیه اش چند است؟

بابت آن انگشت می تواند از تامین اجتماعی غرامت بگیرد . باید درخواست ازکارافتادگی دهد. بابت دیه هم باید از کارفرما شکایت کند تا بتواند دیه اش بگیرد. از طریق درگاه الکترونیک قضایی باید شکایت کند.


جدیدتر قدیمی تر