دیه خردشدگی استخوان

 اسماعیل تالانه : شکستگی و خردشدگی استخوان درشت نی ساق پای راست و شکستگی استخوان نازک نی و آسیب دیدگی بافت نرم ساق راست چند درصد دیه دارد ؟ 

1.     شکستگی استخوان درشت نی 8 درصد دیه دارد معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان

2.     خرشدگی استخوان درشت نی ساق پای راست 13.33 معادل 35 میلیون و 991 هزار تومان

3.     شکستگی استخوان نازک نی 8 درصد دیه دارد معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان

4.     آسیب دیدگی بافت نرم ساق راست معمولا 1 درصد دیه دارد معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان

جدیدتر قدیمی تر