بهترین بیمه درمان تکمیلی

 کامبیز حسینی : سلام علیکم ! 22 سال سابقه بیمه تامین اجتماعی از نوع کارگری کارفرمایی دارم .  بیمه تکمیلی ندارم و به شدت به آن نیاز دارم .  آیا می توانم خودم را بیمه تکمیلی کنم . لطفا رایه پیش پای من بگذارید ؟

راه های مختلفی در این زمینه وجود دارد که به ترتیب بهترین راهها را می گویم ؟

1.     در صورتی که با همکاران خود بیش از 50 نفر می باشید و یا اینکه در کارگاه های مشمول قانون کار فعالیت دارید می توانید به صورت گروهی و با خانواده تان بیمه درمان تکمیلی شوید . بیمه آتیه سازان حافظ را در این زمینه پیشنهاد می کنم .

2.     اگر جزء اتحادیه صنف خاصی هستید اکثر این اتحادیه ها قراردادهای بیمه درمان تکمیلی دارند . می توانید از انها نیز استفاده کنید .

3.     اکثر بیمه ها ، قراردادهای بیمه درمان تکمیلی خانوادگی دارند که البته گران تر است و دوره انتظار نیز دارند . به همراه خانواده می توانید از این گزینه نیز استفاده کنید .

4.     می توانید به صورت انفرادی از بیمه درمان تکمیلی انفرادی SoS  نیز استفاده کنید.

جدیدتر قدیمی تر