تائید استراحت پزشکی توسط تامین اجتماعی

 آرام آئین  : با سلام بنده در اول اسفند ماه در حین رفتن به محل کار تصادف کرده و دچار ترومای ناحیه دنبالچه شدم . با توجه به استراحت پزشکی دو تا یکماه استراحت داشتم که در سری سوم تمدید استراحت یکماهه توسط پزشک بیمه مرا به کمیسیون پزشکی ارجاع داد که در اواسط اردیبهشت تعیین وقت شد. با توجه به اینکه تعیین وقت کمیسون حدود ۱۸روز بعد از ۶۰ روز شدن استراحت من تعیین شده اگر نظریه کمیسون رد شود تکلیف بیمه بلحاظ کاری چه می شود در این تایم ؟ و با توجه به اینکه قرارداد من با محل کار در آخر اسفند تمام میشده و با وجود سه ماه استراحت آیا بلحاظ نداشتن قرارداد جدید خللی در تایید بیمه من بوجود می آید؟ اینکه مدیر می توانددیگر با من قرارداد نبندد؟ و اینکه بیمه فرم حادثه داده و گفتند که چرا محل کار در همان روزهای نخست حادثه اطلاع به بیمه نداده و آیا الان پر کردن این فرم حادثه موثر است ؟

1.     اگر استراحت تان تائید نشود دچار خلاء بیمه ای می شوید و تنها راهی که دارید این است که کارفرما حق بیمه تان را برای این دوران پرداخت کند.

2.     احتمال دارد بیمه ایراد بگیرد چون در محل کار حضور نداشته اید و یا اینکه حتی کارفرما قبول نکند . در هر صورت این تنها راهی است که دارید چون زمان آن گذشته است و دیگر امکان پرداخت حق بیمه به روشی دیگر را ندارید.

3.     بهتر است فرم حادثه را پر کنید . درست است که مدت زمان آن 3 روز است با این حال شعبه مطمئنا برای بررسی حادثه و درصد ازکارافتادگی شما را به کمیسیون پزشکی ارجاع می دهد.

جدیدتر قدیمی تر