دیه سوختگی

 لیلا حسنی : بنده در یک سانحه رانندگی تصادف شدیدی کردم که دوتا از زانوهایم شکست و یک کتفم هم شکسته است . نصف صورتم پاره شده و همچنین سه تا از دندانهایم شکسته و بیست سلامت از رودهای بزرگ و تحالم را نیز برداشته اند . یک انگشت کوچک دستم هم شکسته است . دیه من در سال نو و هفت چقدر بوده است ؟

1.     اگر استخوان های اصلی زانویتان شکسته باشد بابت هر زانو 8 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 18 میلیون و 480 هزار تومان به نرخ سال 97

2.     بابت شکستگی کتف نیز 8 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 18 میلیون و 480 هزار تومان به نرخ سال 97

3.     بابت پارگی صورت بستگی به تعداد زخم ها و عمق زخم ها دارد .

4.     بابت روده بزرگ و طحال به نظرم حدود 5 درصد دیه تعلق می گیرد .

5.     بابت شکستگی انگشت کوچک 1.6 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 3 میلیون و 696 هزار تومان

جدیدتر قدیمی تر