مقصر در تصادف انحراف به راست

 پگاه ح  : من توی کمربندی در لاین کم سرعت بودم  . لاین نزدیک به خاکی با سرعت خیلی کم قصد داشتم بروم توی خاکی اما نرفته بودم . هنوز از پشت یک ماشین به من زد با سرعت خیلی زیاد مقصر کیست ؟ بستگی به طول ترمز ایشان دارد . اگر کمتر از طول یک ماشین باشد 50 50 مقصرید وگرنه ایشان مقصرند.

جدیدتر قدیمی تر