دیه شکستگی گردن

 رویا فتحی : با سلام من در اثر تصادف دست چپم از کتف در آمده و مهره هفتم گردنم شکسته و 4 تا مهره دیگرم نیز از گردن و سینه آسیب دیدند . صورتم هم زخمی شده بود ، می خواستم ببینم دیه ام تقریبا چقدر می شود ؟

1.     بابت درآمدن دست چپ از کتف 4 درصد ارش احتمالا دارد معادل 10 میلیون و 800 هزار تومان

2.     بابت شکستگی مهره گردن 10 درصد دیه دارد معادل 27 میلیون تومان

3.     بابت آسیب های دیگر ارش تعلق می گیرد .

4.     بابت زخمی شدن صورت بستگی به تعداد زخم ها و عمق آن دارد . هر زخم و یا ناحیه زخمی بین 1 تا 3 درصد دیه دارد .

جدیدتر قدیمی تر