پرداخت حقوق و مزایا طبق قانون کار

 ن الف : با سلام ! جواز تولیدی سری دوزی گرفته ام . با عنوان خیاطی می خواهم یک مغازه راه بیاندازم . برای استخدام نیرو راهنمایی نیاز دارم که چگونه بیمه و حقوق محاسبه کنم با توجه به اینکه می خواهم ماهیانه حقوق بدهم و چند نفر هستند که هر کدام می خواهند ساعاتی از هفته بیایند . می خواهم در حد توانم از اول برنامه ای اصولی قرار بدهم سپاسگزارم ؟ البته سوالتان را نفهمدیم . اگر قانونی می خواهید کار انجام دهید به ازاء 44 ساعت کار در هفته باید حداقل حقوق و مزایای ثابت را پرداخت کنید و بیمه را نیز کامل پرداخت کنید . اگر ساعات کاری شان از این عدد کمتر است باید به سنبت این ساعت پرداخت کنید .

جدیدتر قدیمی تر