دیه دامیه صورت

 مجتبی بهزاد : سلام می خواستم دیه را برایم حساب کنید : دامیه اضافی بر دامیه فک صورتم  و مقدر ؟ دامیه صورت 2 درصد دیه دارد معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان . بقیه را هم متوجه نشدم.

جدیدتر قدیمی تر