معاینات بیمه حرف و مشاغل 12 درصد

 سمیه : آیا اگر من بیمه خویش فرما 12 درصد را انتخاب کنم دیگر می توانم آزمایش ندهم ؟ چون نمی خواهم زیر رادیو گرافی سرطان زا بروم ؟ بیمه حرف و مشاغل 12 درصد آزمایشات و معاینات اولیه ندارد . ضمنا اگر هم داشت رادیوگرافی سرطان زا نداشت .

جدیدتر قدیمی تر