بازنشستگی کارگران با 42 سال سن سابقه

 سارا دهقان : سلام ! من از شما سوال پرسیدم درمورد بیمه قالیبافی گفتید از دستش ندهم چون شاید با بیمه کارفرما با 20سال بازنشسته نشوم . مگر فرق دارد ؟ بله . ممکن است بیمه قالیبافی را از دست بدهید و دیگر نتوانید برگردید . چون هزینه اش کم است دیگر ممکن است برقرار نگردد . اول مطمئن شوید کار در محط های مشمول قانون کار را می توانید ادامه دهید و بعد از کارشناسان واحد فنی شعبه بخواهید سابقه تان را بررسی کنند که با 20 سال سابقه می توانید بازنشسته شوید . بعد از آن چند ماهی مشترک حق بیمه را پرداخت کنید و بعد حق بیمه قالیبافی را قطع نمایید .

نظرات