آیا دیه تعلق می گیرد ؟

 سجاد حلفی  : من را مقصر کردند سرکار ؟! آیا دیه تعلق می گیرد ؟ اگر مقصر صد در صد باشید دیه به شما تعلق نمی گیرد .

  

جدیدتر قدیمی تر