دیه شکستگی ران

 ق – ز  :

1.     سائیدگی قدام ساق پای راست

2.     کبودی در حال جذب ران راست

3.      شکستگی گیجگاه راست

4.     شکستگی قسمت تحتانی ران راست

5.     نسج نرم ران راست با استفاده از ادوات ارتوپدی

6.      عمل گرافت از لگن برای ران راست .پلاتین گذاشتند در ۴ماه استراحت پلاتین شکست و دوباره عمل شدم و پلاتین و پیوند استخوان انجام دادند و مجدد ۴ماه استراحت دادند ؟

دیه موارد فوق به شرح زیر است :

1.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان

2.     0.15 درصد دیه کامل معادل 346 هزار و 500 تومان

3.     ارش دارد و بعد از طول درمان مشخص می شود . ارش آن از 5 درصد به بالا است .

4.     8 درصد دیه کامل معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان

5.     احتمالا بین 0.5 تا 1 درصد دیه کامل دارد .

6.     بابت عمل گرافت بین 1 تا 2 درصد ارش تعلق می گیرد . بستگی به میزان نواحی تاثیرپذیر دارد.

جدیدتر قدیمی تر