ملاک حقوق در اداره کار

 میرحسین  : حقوق و سنوات در صورتی که حقوق کارمند در لیست حقوق و دستمزد با لیست بیمه متفاوت باشد بر چه اساسی محاسبه می شود؟

مثلا لیست بیمه 1500000 تومان اما حقوق پرداختی 2300000تومان ؟! آیا کارفرما می تواند ادعا کند که مابه التفاوت این دولیست باهم رو صرفا براساس دلبخواه به کارمند پرداخت می کرده و قانونا چون لیست بیمه 1500 بوده و تو دفاتر قانونی شرکت هم 1500 رد شده بنابراین سنوات و عیدی هم براساس همان باید محاسبه بشود ؟ در صورت شکایت چه حق و حقوقی به کارمند تعلق می گیرد؟ باسپاس ؟

1.     اداره کار سعی می کند به واقیعت برسد و واقعیت براساس مدارک مکتوب است . قرارداد مکتوب مهمترین فاکتور است اما اگر نباشد لیست بیمه ملاک قرار می گیرد .

2.     کارفرما می تواند هر ادعایی بکند . شما بایدبرای رد ادعای ایشان مدارک مکتوب داشته باشید .

3.     اگر قرارداد نداشته باشید سنوات و عیدی براساس لیست بیمه پرداخت می شود .

4.     حداقل حقوق و مزایای ثابت به کارگر تعلق می گیرد . به علاوه عیدی و سنوات .

نظرات