دیه پارگی رباط صلیبی

 اصغر : لطفا دیه را محاسبه کنید :

1.     بابت دو عدد جراحت حارصه شانه يک درصد ديه کامل ارش

2.     بابت سه فقره حارصه آرنج چپ و ساعد و مچ دست سه فقره نيم درصد ديه کامل

3.     بابت داميه کف دست يک درصد ديه کامل

4.     بابت دو فقره حارصه آرنج دو فقره نيم درصد ديه کامل

5.     بابت حارصه بند انگشت راست3/1 از 10/1 از يک درصد ديه کامل

6.     سه فقره کبودی انگشت سه فقره يک و نيم هزارم ديه کامل

7.     دو فقره داميه زانوی چپ دو فقره يک درصد ديه کامل

8.     بابت پارگی رباط صليبی خلفی زانو ارش در حق شاکید ؟

دیه موارد فوق به شرح زیر است :

1.     1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان

2.     1.5 درصد دیه کامل معادل 4 میلیون و 50 هزار تومان

3.     1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان

4.     1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان

5.     1/3000 دیه کامل معادل 90 هزار تومان

6.     0.45 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 215 هزار تومان

7.     2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان

8.     اگر پارگی کامل باشد 8 درصد دیه کامل معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان

نظرات