تعداد روز مرخصی طبق قانون کار

 قادری : با سلام ! اگر با کارگران قرارداد کار سه ماهه منعقد شود و هر سه ماه تمدید شود یا به صورت یک ساله در صورتی که کارگر بدون اطلاع قبلی غیبت داشته باشد ، برای غیبت آن ها چه جریمه ای در قانون کار وجود دارد ؟ تعداد مرخصی مجاز درماه برای کارگر چقدر است ؟

1.     تعداد مرخصی های سالیانه 30 روز با احتساب 4 روز جمعه در سال است .

2.     به ازاء هر روز غیبت 1 روز از حقوق و مزایا کسر می گردد . برای یک روز باید 7 ساعت و 20 دقیقه در نظر گرفته شود .

جدیدتر قدیمی تر