دیه شکسته شدن استخوان

 امید : می خواستم میزان دیه زیر را بدانم . البته می دانم که باید معاینه مجدد پزشکی قانونی انجام بشود و درصد تعیین بشود اما می خواستم مقدار تقریبیش را بدانم کندگی استخوانی در شست دست راست ؟ بستگی به میزان آن دارد . بین 1 تا 2  درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان تا 5 میلیون و 400 هزار تومان .

جدیدتر قدیمی تر