دیه بیرون زدگی مهره های کمر

 محمد : خسته نباشید ! دیه بیرون زدگی مهره های 2و 3 کمر و همچنین گرافت پوست سر چقدر می شود ؟

1.     ارش بیرون زدگی مهره های 2 و 3 اگر بدون شکستگی باشد نهایتا 4 درصد دیه کامل است معادل 10 میلیون و 800 هزار تومان .

2.     گرافت پوست سر ارشی بین 1 تا 2 درصد دیه دارد .

3.     هر درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان می باشد .

نظرات