مقصر تصادف در دوربرگردان

 حنین محمدی : در اتوبان قصد دور زدن از دور برگردان بودم در فاصله ۱۵۰ متری از دوربرگردان راهنما زدم و به سمت چپ متمایل شدم . فاصله ماشین پشت سرم زیاد بود ولی به علت سرعت زیاد نتوانست کنترل کند و سمت راست ماشین عقبی به سمت چپ ماشین من از عقب برخورد کرد .  در این حادثه مقصر کیست ؟ بستگی به کروکی و خط ترمزش نیز دارد . البته تقریبا می توان گفت مقصر خودروی عقبی است چون از عقب تصادف داشته است .

نظرات