زمان شکایت برای افت قیمت

 عاطف هوت : من در یک تصادف مقصر شناخته شدم . طرف مقابل در دادگاه مرقوم کرده شکایتی ندارم . اما بعد از دو ماه از طریق شورای حل اختلاف مطالبه 6 میلیون تومان کرده است . آیا مرقوم اول در دادگاه مانع از شکایت دوم نیست؟ آیا زمان برای مطالبه افت قیمت مطرح نیست؟ چه مواردی مانع از دریافت افت قیمت می شود ؟

1.     اگر رضایت بدون قید و شرط داده باشد دیگر نمی تواند بابت افت قیمت شکایت کند . اگر بابت خسارت رضایت داده باشد می تواند بابت افت قیمت شکایت کند .

2.     شکایت بابت افت قیمت زمان خاصی ندارد . البته اگر زمان زیادی گذشته باشد حتما باید تامین دلیل کرده باشند .

نظرات