پرداخت حق بیمه کارگاه های خانگی

 مدیرعامل : سلام ! شرکت مسئولیت محدود ثبت کرده ام که خودم رییس هیئت مدیره و مدیرعامل هستم . همسرم عضو هیئت مدیره و نائب رییس . همسرم بابت انجام سمت پشتیبانی نرم افزار دستمزد دریافت می کند. اگر کد کارگاهی بگیرم و لیست برای همین دو نفر رد کنم ! شرایط بیمه هر نفر به چه شکل خواهد بود؟ اجباری؟ چند درصد؟ پیشاپیش از راهنماییتون ممنونم  ؟

1.     برای خودتان باید بیمه کارفرمایی یا اختیاری و کلا بیمه خویش فرما پرداخت کنید . یعنی در لیست بیمه عنوان بیمه تان باید اختیاری باشد یا کارفرمایی.

2.     برای همسرتان بیمه اجباری پرداخت کنید . اگر شخص دیگری را نمی خواهید استخوام کنید 27 درصد حقوق را به عنوان حق بیمه پرداخت کنید چون بیمه بیکاری به ایشان تعلق نمی گیرد . هر وقت شخص دیگری غیر از اعضای درجه یک تان را استخدام کردید باید 30 درصد حقوق و مزایای ثابت را به عنوان حق بیمه پرداخت کنید .

جدیدتر قدیمی تر