مدت زمان بیمه پردازی در تامین اجتماعی

 f.b : درصورت نزدیک بودن به زمان بازنشستگی (30سال ) امکان ادامه کار خواهم داشت ؟ شما تا زمان پرداخت 35 سال حق بیمه می توانید به کار کردن ادامه دهید و طبق قانون تامین اجتماعی کسی نمی تواند به زور شما را بازنشسته کند .   

جدیدتر قدیمی تر