شکایت بابت دیه از کارفرما

 عیسی  : من توی کارگاه صدمه دیدم و اداره کار  کارفرما را مقصر صددرصد نمود . آیا بیمه دیه بنده را پرداخت می کند ؟ کارفرما موظف است دیه شما را پرداخت نماید . اگر بیمه مسئولیت دارد بیمه باید پرداخت کند وگرنه خودش باید پرداخت کند . البته اگر بیمه مسئولیت ندارد باید شکایت نمائید .

نظرات