دیه خونریزی سر

 محمد ایرانی  : تصادف کردم و سرم ضربه خورد و خونریزی داخلی کرد ،اما بند آمد . دکتر گفت نیاز به جراحی نیست باید استراحت کنی ! خون جذب بشود نظر نهایی دکتر هم نوشته بود SDH  . می خواهم بدانم چقدر دیه بهم تعلق می گیرد  ؟ بستگی به میزان آن دارد . بین 3 تا 5 درصد دیه دارد . هر درصد دیه هم 2 میلیون و 700 هزار تومان می باشد .

جدیدتر قدیمی تر