دیه تراکستومی

 علی ملایی : بیماری که تراکستومی شده از جانب پزشک قانونی ۲ درصد ارش خورده است . آیا به این مورد دیه شامل می شود یا فقط ارش ؟ نه ! بابت تراکستومی همین میزان دیه و ارش مجموعا تعلق می گیرد . معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان .

نظرات