دیه بند انگشت

 عسگر : دیه نیم بند انگشت شست که از زیر ناخن قطع شده چقدر است  ؟ خواهشمندم  مشخص کنید دیه کامل بند تعلق می گیرد یا همان نیم بند قطع شده. ممنون از راهنمایی شما ؟ دیه کامل بند تعلق می گیرد معادل 1/30 دیه کامل . یعنی 9 میلیون تومان 

جدیدتر قدیمی تر