بیمه خدمه ساختمان

 محمد قنبری : بنده کارگر نظافتچی ساختمان هستم که برای مشتری های خصوصی کار می کنم. آیا می توانم از بیمه کارگران تامین اجتماعی استفاده کنم؟ چگونه ؟ نه ! نمی توانید . باید بیمه خویش فرما شوید .

جدیدتر قدیمی تر