شکایت از کارفرما به علت حق بیمه تامین اجتماعی

 شیرزاد برادری : ده سال قبل به میزان نقریبا شش سال کارفرما حق بیمه بنده را واریز نکرده است . چگونه برای گرفتن آن اقدام کنم ؟ آیا از طریق اداره کار بر علیه کارفرما شکایت کنم ؟ باید از طریق اداره کار شکایت کنید . البته توجه داشته باشید که چون مربوط به گذشته دور است احتمال به نتیجه رسیدن تان هم ممکن است کم باشد بنابراین بهتر است مدارک کافی داشته باشید .

نظرات