دیه آسیب به نسوج گردن

 علی سروری : میزان دیه تصادف :

1.     شکستگی مهره ۶ گردن

2.     آسیب به نسج نرم گردن

3.      کندگی موی سر به ابعاد ۲×۲سانتی متر

4.     کبودی بازوی راست و چپ

5.     کبودی شانه راست و چپ

6.     کبودی ران راست و چپ

7.     کبودی مچ پای راست ؟

میزان دیه فوق به شرح زیر است :

1.     10 درصد دیه کامل معادل 27 میلیون تومان

2.     احتمالا 1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان

3.     به نسبت مساحت سر محاسبه می شود . هر درصد از پوست سر کنده شود 1 درصد دیه دارد معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان .

4.     0.3 درصد دیه کامل معادل 810 هزار تومان

5.     0.3 درصد دیه کامل معادل 810 هزار تومان

6.     0.3 درصد دیه کامل معادل 810 هزار تومان

7.     0.15 درصد دیه کامل معادل 405 هزار تومان

نظرات