دیه شکستگی دنده

 بهروز عباسی : مبلغ تقریبی دیه مربوط به شکستگی ساعد دست راست از 2 نقطه که پلاتین در آن کار گذاشته شده + شکستگی 2 عدد دنده + شکستگی کتف چقدر می شود؟ ممنون از پاسخ و راهنمایتون ؟

1.     بابت شکستگی ساعد 8 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان

2.     بابت شکستگی دنده اگر محیط بر قلب باشد 2.5 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 6 میلیون و 750 هزار تومان و اگر محیط بر قلب نباشد 1 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان

3.     بابت شکستگی کتف نیز 8 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان

نظرات