دیه سوختگی درجه 1 و 2

 وحید کریمی : کارمند ناجا بصورت قراردادی بودم که با اتوبوس سازمانی به ماموریت رفتیم .  در حال برگشت شلنگ ترکید و دچار سوختگی درجه ۱ و ۲ در مچ پاها و کف و بیرون دست چپ و ضربه مغزی شدم و ۶ روز در کما بودم و جمعا ۱۸روز هم دربیمارستان بودم . حال اینکه تمام هزینه ها را از جیب دادم و جلوی حقوق بنده را هم بستند.نمی دانم کجا شکایت کنم و راه چیست ؟ لطفا راهنمایی کنید ؟متشکرم ؟ نمی توانید از ناجا شکایت کنید و به پزشکی قانونی بروید . نیروهای نظامی و انتظامی همگی بیمه حوادث دارند . باید از طریق قسمت اداری محل کارتان درخواست پرداخت غرامت از طریق بیمه تان را بکنید . پزشک معتمد این بیمه ها میزان غرامت را تعیین می کند .

جدیدتر قدیمی تر